Beleid Stichting Oud Sassenheim m.b.t. verstrekking beeldmateriaal.

Uitgangspunten:
De Stichting Oud Sassenheim heeft een grote collectie (gedigitaliseerde) foto’s, prenten en tekeningen, kaarten en plattegronden, affiches, bewegend beeld zowel met als zonder geluid. Veel materiaal is door onze vrienden aan de stichting geschonken met de achterliggende gedachte om primair het algemeen cultuurhistorisch belang te dienen en niet voor allerlei commerciële toepassingen te (laten) gebruiken. Dit is een belangrijk uitgangspunt bij onze beslissing om beeldmateriaal al of niet ter beschikking te stellen.

Voorwaarden voor verstrekking beeldmateriaal

U kunt op verzoek en tegen betaling kopieën van foto’s (afdrukken of digitaal) verkrijgen onder de voorwaarden, zoals hierna aangegeven.

Kopieën van film- en geluidsopnamen uit ons archief worden alleen bij hoge uitzondering beschikbaar gesteld. Per geval wordt dit bekeken in relatie tot de doelstelling van de beoogde toepassing.

Als u het materiaal openbaar wilt maken, heeft u bovendien schriftelijke (of anderszins aantoonbare) toestemming nodig van de Stichting Oud Sassenheim. Onder openbaar maken verstaan wij:
• het publiceren in boeken, tijdschriften, brochures, kalenders, reclame-uitingen, e.d.
• het publiceren op internet
• het tentoonstellen in een openbare ruimte
• het uitzenden op radio en/of televisie

In uw verzoek om toestemming moet u duidelijk aangeven:
• welk materiaal u openbaar wilt maken
• hoe u het materiaal openbaar wilt maken (boek, tentoonstelling, radio/tv, internet, etc.)
• bij drukwerk: de oplage
• bij tentoonstellingen: de duur van de tentoonstelling

U krijgt vrijwel altijd toestemming onder voorwaarde dat u:
• als bewijs een presentexemplaar van de publicatie aan de Stichting Oud Sassenheim verstrekt
• het materiaal met een correcte bronvermelding van onze stichting publiceert, ook wanneer u de teksten van bijschriften van foto’s van onze website overneemt

Indien op het materiaal auteursrecht rust, dient u tevens toestemming te vragen aan de auteursrechthebbende(n). Dat kan de Stichting Oud Sassenheim zelf zijn, maar het kan ook een derde zijn. Als het auteursrecht bij de Stichting Oud Sassenheim berust hoeft u daarvoor niet apart toestemming te vragen (zie 6). Als het auteursrecht bij derden berust, moet u hen toestemming vragen. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk.

De Stichting Oud Sassenheim behoudt zich het recht voor om beeldmateriaal niet te verstrekken, met name waar het gaat om uniek materiaal dat de stichting zelf nodig heeft voor eigen publicaties.

Wijze van bestellen, maximumaantal en betalen

U kunt de foto’s schriftelijk of telefonisch via het secretariaat bestellen, of via onze website. U dient daarbij in alle gevallen op te geven:
• referentienummer (=archiefnummer) van de betreffende foto;
• adres (e-mail). 

Er kunnen maximaal 10 verschillende afbeeldingen worden besteld, grotere aantallen worden niet verstuurd.

Kosten en wijze van betalen: de tarieven per kopie zijn:
• digitale kopie: € 2,00. U kunt het verschuldigde bedrag contant betalen of overmaken op:bankrek. nr : NL44RABO 0357 2078 74 t.n.v. Stichting Oud Sassenheim
o.v.v. het/de ref.nr(s) van de foto(s).

Omdat het werk door vrijwilligers wordt gedaan kan het soms wat langer duren voordat u het gevraagde materiaal ontvangt.

Sponsor Uitgelicht